کاردستی جامدادی ذرت

اگر یه جامدادی لازم داری ولی نمیخوای براش هزینه کنی ،دست به کار شو تا ما این جامدادی بلالی رو بسازیم