دوست عزیزم هادی
خریده توپ بادی

باد میکنه توپشو
خالی میکنه بادشو

بازی میکنیم با هم
توی سبزه و چمن

گاهی که میشیم خسته
میریم میخوریم پسته

پسته انرژی میده
خستگی رو در میده

بابای دوستم هادی
هست مدیر قنادی

همیشه قد یه فیل
میاره کیک و آجیل

با دوستا و با فامیل
میخوریم یه دل سیر

ما همیشه می خندیم
در رو رو غم میبندیم

ما همیشه رفیقیم
تو زندگی شریکیم

تو گرما و تو سرما
تو راحتی تو تنگنا

با همدیگه میمونیم
رفیق هم میمونیم