مجله کودک ارغوان شماره 25 (دو ساله شد)

همراه ما باشیدبا شماره بیست و پنج در مهرماه سال هزار و سیصد و نود و هشت: