کاردستی جوجه تیغی

لوازم مورد نیاز برای ساخت جوجه تیغی

رول دستمال کاغذی 

کاغذ های رنگی 

کاتر،قیچی وچسب